Elsikkerhet

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av nettselskapene. Deres oppgave er å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak.

DLE – Det Lokale Eltilsyn

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av nettselskapene. Deres oppgave er å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak.

Nettselskapene er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde. Det er hjemlet i El-tilsynsloven og Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn. Nettselskapets tilsynsenhet kalles Det lokale eltilsyn (DLE), og er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. DLE utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE kan på sin side velge å benytte sakkyndige selskaper til å utføre deler av tilsynsarbeidet.

Du kan lese mer her.

DLE – Det Lokale Eltilsyn

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av nettselskapene. Deres oppgave er å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak.

Nettselskapene er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde. Det er hjemlet i El-tilsynsloven og Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn. Nettselskapets tilsynsenhet kalles Det lokale eltilsyn (DLE), og er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. DLE utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE kan på sin side velge å benytte sakkyndige selskaper til å utføre deler av tilsynsarbeidet.

Du kan lese mer her.

Hva kontrollerer vi ved et boligtilsyn?

Tilsyn med bolig er såkalt stikkprøvebasert. Det betyr at elsikkerhetsingeniøren ikke tester hver eneste kontakt i hvert eneste rom i huset ditt, men tar stikkprøver.

Elsikkerhetsingeniører i Notodden gjennomfører årlig ca. 300 tilsyn av de elektriske anleggene i kommunens boliger. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som legger føringer (rammebrev) for tilsynene som skal gjennomføres.

Under tilsynet følger elsikkerhetsingeniøren strømmen fra inntaket, gjennom sikringsskapet og kursene frem til tilkoblede apparater og utstyr:

Tilsynet utføres stikkprøvebasert og erstatter ikke elkontroll fra registrert elvirksomhet.

Du kan lese mer her.

Både eier og leietager er ansvarlig for å vedlikeholde den elektriske installasjonen i en bolig. Tenk elsikkerhet, og bruk fagfolk til installasjon og vedlikehold.

Boligeier har ansvaret for at den elektriske installasjonen i boligen til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene gitt i Forskrift om Elektriske Lavspentanlegg. Boligeier er også eier av det elektriske anlegget, og skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold. Boligeiere er i tillegg ansvarlige for at de ikke bruker eller kobler til elektrisk utstyr til anlegget slik at det kan skade liv eller eiendom.

Leietaker har et vedlikeholdsansvar for det elektriske utstyret i leiligheten, som elektrisk komfyr, lamper, TV, elektriske kontakter og brytere. Dersom dekselet til en elektrisk stikkontakt blir skadet, plikter altså leietaker å sørge for at denne skiftes ut.

Hvem som kan gjøre inngrep i et elektrisk anlegg reguleres av Forskrift om Kvalifikasjoner for Elektrofagfolk. For vanlige forbrukere og andre som ikke er fagpersoner, innebærer ansvaret for vedlikehold at man engasjerer fagfolk til å foreta ettersyn og utbedringer.

Hva kontrollerer vi ved et boligtilsyn?

Tilsyn med bolig er såkalt stikkprøvebasert. Det betyr at elsikkerhetsingeniøren ikke tester hver eneste kontakt i hvert eneste rom i huset ditt, men tar stikkprøver.

Elsikkerhetsingeniører i Notodden gjennomfører årlig ca. 300 tilsyn av de elektriske anleggene i kommunens boliger. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som legger føringer (rammebrev) for tilsynene som skal gjennomføres.

Under tilsynet følger elsikkerhetsingeniøren strømmen fra inntaket, gjennom sikringsskapet og kursene frem til tilkoblede apparater og utstyr:

Tilsynet utføres stikkprøvebasert og erstatter ikke elkontroll fra registrert elvirksomhet.

Du kan lese mer her.

Både eier og leietager er ansvarlig for å vedlikeholde den elektriske installasjonen i en bolig. Tenk elsikkerhet, og bruk fagfolk til installasjon og vedlikehold.

Boligeier har ansvaret for at den elektriske installasjonen i boligen til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene gitt i Forskrift om Elektriske Lavspentanlegg. Boligeier er også eier av det elektriske anlegget, og skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold. Boligeiere er i tillegg ansvarlige for at de ikke bruker eller kobler til elektrisk utstyr til anlegget slik at det kan skade liv eller eiendom.

Leietaker har et vedlikeholdsansvar for det elektriske utstyret i leiligheten, som elektrisk komfyr, lamper, TV, elektriske kontakter og brytere. Dersom dekselet til en elektrisk stikkontakt blir skadet, plikter altså leietaker å sørge for at denne skiftes ut.

Hvem som kan gjøre inngrep i et elektrisk anlegg reguleres av Forskrift om Kvalifikasjoner for Elektrofagfolk. For vanlige forbrukere og andre som ikke er fagpersoner, innebærer ansvaret for vedlikehold at man engasjerer fagfolk til å foreta ettersyn og utbedringer.

Jordfeil

Jordfeil oppstår ved feil eller isolasjonssvikt i det elektriske anlegget eller tilknyttet utstyr.

Strømførende ledninger kan komme i kontakt med jordete anleggsdeler eller direkte mot jordleder, og vil medføre en lekkasjestrøm mot jord.
Jordfeil kan være både permanente og periodiske. Permanente jordfeil er som oftest forårsaket av feil på kabler, ledninger eller annen fast/permanent installasjon. Periodiske jordfeil oppstår som regel i tilknyttet utstyr eller apparater som sporadisk eller kortvarig er i bruk. Spesielt i disse tilfellene er at jordfeilen er til stede kun når utstyret benyttes.

Ansvar
Hver eier er ansvarlig for sine elektriske installasjoner. På Notodden er det Everket AS som har ansvar for at det elektriske forsyningsnettet overholder kravene i gjeldende forskrifter. På samme måte har hver huseier tilsvarende ansvar for at sin elektriske installasjon tilfredsstiller de kravene som gjelder denne type installasjoner. Ansvar for eventuelle tap eller skader er regulert flere steder.

Du kan lese mer her.

Jordfeil

Jordfeil oppstår ved feil eller isolasjonssvikt i det elektriske anlegget eller tilknyttet utstyr.

Strømførende ledninger kan komme i kontakt med jordete anleggsdeler eller direkte mot jordleder, og vil medføre en lekkasjestrøm mot jord.
Jordfeil kan være både permanente og periodiske. Permanente jordfeil er som oftest forårsaket av feil på kabler, ledninger eller annen fast/permanent installasjon. Periodiske jordfeil oppstår som regel i tilknyttet utstyr eller apparater som sporadisk eller kortvarig er i bruk. Spesielt i disse tilfellene er at jordfeilen er til stede kun når utstyret benyttes.

Ansvar
Hver eier er ansvarlig for sine elektriske installasjoner. På Notodden er det Everket AS som har ansvar for at det elektriske forsyningsnettet overholder kravene i gjeldende forskrifter. På samme måte har hver huseier tilsvarende ansvar for at sin elektriske installasjon tilfredsstiller de kravene som gjelder denne type installasjoner. Ansvar for eventuelle tap eller skader er regulert flere steder.

Du kan lese mer her.

Brann

Nyere undersøkelser viser at rundt 50 prosent av alle bygningsbranner og -branntilløp har elektrisk årsak.

Årlig dør mellom 10 og 20 personer av slike branner i Norge.

Det utbetales om lag 500 millioner kroner i erstatning etter branner med elektrisk årsak her i landet hvert år.
Det er boligeier som har ansvaret for at det elektriske anlegget i boligen til enhver tid tilfredsstiller myndighetenes sikkerhetskrav.
Gjennomgang av brannstatistikken og virkemidler i Norge viser at vi har en nedgang i antall boligbranner og at vi har et stabilt brannbilde i utstyrstyper som har vært involvert i brann. Vi ser også at endringer i sikkerhetskrav som er satt til utstyret har positiv innvirkning på brannstatistikken. Det er likevel viktig at du tar noen forholdsregler for å unngå brann.

 • Ikke lek «hobbyelektriker». La en autorisert installatør utføre nødvendig arbeid på den elektriske installasjonen. Er sikringer, koblingsbokser, støpsler eller brytere unormalt varme eller misfarget, kan det tyde på overbelastning. Ta i så fall kontakt med en elektroinstallatør.
 • Tørrkoking og glemsomhet kan forårsake brann.
 • Bruk ikke sterkere pærer enn det lampen er beregnet for. OBS! Vær spesielt oppmerksom på at du får riktig type pære når du skal bytte pærer i lavvoltsanlegg.
 • Ikke bruk løse lamper eller frittstående varmeovner på barnerom eller rom hvor det er løse husdyr.
 • Trekk støpselet ut av termostatstyrte elektriske apparater når de ikke er i bruk.
 • Tørk ikke tøy på elektriske ovner.
 • Gammelt elektrisk utstyr kan være brannfarlig og bør kastes.

Husk! Vi bryr oss om deg og ditt elektriske anlegg.

Brann

Nyere undersøkelser viser at rundt 50 prosent av alle bygningsbranner og -branntilløp har elektrisk årsak.

Årlig dør mellom 10 og 20 personer av slike branner i Norge.

Det utbetales om lag 500 millioner kroner i erstatning etter branner med elektrisk årsak her i landet hvert år.
Det er boligeier som har ansvaret for at det elektriske anlegget i boligen til enhver tid tilfredsstiller myndighetenes sikkerhetskrav.
Gjennomgang av brannstatistikken og virkemidler i Norge viser at vi har en nedgang i antall boligbranner og at vi har et stabilt brannbilde i utstyrstyper som har vært involvert i brann. Vi ser også at endringer i sikkerhetskrav som er satt til utstyret har positiv innvirkning på brannstatistikken. Det er likevel viktig at du tar noen forholdsregler for å unngå brann.

 • Ikke lek «hobbyelektriker». La en autorisert installatør utføre nødvendig arbeid på den elektriske installasjonen. Er sikringer, koblingsbokser, støpsler eller brytere unormalt varme eller misfarget, kan det tyde på overbelastning. Ta i så fall kontakt med en elektroinstallatør.
 • Tørrkoking og glemsomhet kan forårsake brann.
 • Bruk ikke sterkere pærer enn det lampen er beregnet for. OBS! Vær spesielt oppmerksom på at du får riktig type pære når du skal bytte pærer i lavvoltsanlegg.
 • Ikke bruk løse lamper eller frittstående varmeovner på barnerom eller rom hvor det er løse husdyr.
 • Trekk støpselet ut av termostatstyrte elektriske apparater når de ikke er i bruk.
 • Tørk ikke tøy på elektriske ovner.
 • Gammelt elektrisk utstyr kan være brannfarlig og bør kastes.

Husk! Vi bryr oss om deg og ditt elektriske anlegg.

Gode råd om elektrisk anlegg

Det er kun virksomheter som er registrert i DSBs sentrale register som har lovlig adgang til å utføre og vedlikeholde elektriske anlegg. Som ikke-faglært har du likevel lov til å gjøre mindre arbeider.

Eier/bruker av elektriske anlegg og elektrisk utstyr har selv ansvaret for at dette til enhver tid er forskriftsmessig, og at det brukes i samsvar med produsentens anvisninger. Forsøk imidlertid ikke å opptre som hobbyelektriker. Det kan være både farlig og kostbart. De mest graverende feilene som Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) avdekker, er oftest resultat av slike «kostnadsbesparende” løsninger. Det er kun virksomheter som er registrert i DSBs sentrale register over virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg, som har lovlig adgang til å utføre og vedlikeholde elektriske anlegg.

Hva kan en ufaglært gjøre i egen bolig? Les mer her.

Det er viktig å ha noen elvettsregler når det gjelder elektriske apparater i en bolig.

Spesielt er dette viktig for å unngå branntilløp. Husk at du kun har lov til å foreta enkelte elektriske tilkoplinger på eget utstyr. I de fleste sammenhenger er det lurt å benytte elektrofagfolk til elektriske installasjoner i egen bolig.

 • Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom hvor det er løse husdyr.
 • Tørk ikke tøy på elektriske ovner.
 • Slå av kokeplater etter bruk. Er du glemsom, anskaff tidsbryter.
 • Monter rikelig med stikkontakter. Løse dobbeltekontakter og andre provisoriske løsninger går på sikkerheten løs.
 • Ikke utfør arbeid selv som krever elektrofagfolk.
 • Bruk aldri sterkere pærer enn lampen er beregnet for.
 • Trekk støpslet til termostatstyrte elektriske apparater ut av stikkontakten når de ikke er i bruk.
 • Er sikringer, koblingsbokser, støpsel eller brytere unormalt varme, kan det tyde på overbelastning. Ta kontakt med installatør.
 • Gammelt elektrisk utstyr kastes. (NB! El-utstyr er spesialavfall.)

Les mer om egenkontroll av bolig her.

Alle elektriske apparater som koples til strømnettet utgjør en viss fare. Feil bruk og dårlig vedlikehold av elektriske apparater er blant de vanligste årsakene til boligbranner. Her er noen gode generelle råd for bruk av elektriske artikler.

CE-merket – Hvis du er i tvil – be forretningen vise at produktet er produsert og dokumentert etter gjeldende EU-krav, som også gjelder i Norge.

Stand-by – Slå av alle elektriske apparater helt når de ikke er i bruk. Unngå å la apparatene stå i «stand-by».

Termostatstyrte apparater – Mange apparater er utstyrt med termostat. Det kan være kaffetraktere, vannkokere, strykejern, hårfønere og lignende. Går termostaten i stykker, kan temperaturen på kort tid øke og forårsake brann. Trekk derfor alltid ut støpselet på termostatstyrte elektriske apparater når de ikke er i bruk.

Følg bruksanvisningen – Følg alltid bruksanvisningen for de enkelte elektriske apparatene, både når det gjelder bruk og vedlikehold. Bruk ikke apparater til andre ting enn de er tiltenkt. Forsøk deg heller ikke som «hobbyreparatør» – overlat reparasjoner til fagfolk.

 • Vær sikker på at elektrisk utstyr er i forskriftsmessig stand. Kast gammelt elektrisk utstyr og slitte ledninger.
 • Husk å slå av kokeplater. Trekk ut kontakten av kaffetrakter/strykejern når disse ikke er i bruk. Slå av TV-en med hovedbryteren, ikke bare med fjernkontrollen. Evt trekk ut pluggen hvis det ikke er en hovedbryter på apparatet.
 • Varmgang i ledninger og elektriske apparater er et sterkt signal om brannfare.
 • Ikke bruk sterkere lyskilder i lampene enn det som er merket på produktet. Lampeskjermer som endrer farge, er et tegn på for høy wattstyrke på lampen.
 • Belast ikke den enkelte stikkontakt med for mange apparater.
 • La elektriker gjøre elektrikerjobben. Er bryter eller stikkontakt varm, bør du ringe elektriker for at han kan vurdere om bryteren eller kontakten må skiftes ut.
 • Deponering – Apparater kan deponeres i container hos en elektroforhandler eller på et avfallsanlegg.

Du må regne med utgifter til elektriker når du skal kjøpe ladbar bil. Det gir trygg lading, kan gi mer fart i ladingen og ikke minst unngå jordfeilproblemer og brann.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler på-vegg-lader (Mode 3) med spesialtilpasset Type-2 kontakt for lading av elbiler. Utstyret består av en egen ladeboks som er fastmontert på veggen og en kontakt som er bygget for å tåle høy belastning over lengre tid. Hjemme i garasjen brukes det vanligvis en fastmontert kabel som plugges i bilen.

Les mer om sikker lading av elbil her og her.

En samsvarserklæring skal forsikre huseier om at den elektriske installasjonen i huset er utført i henhold til kravene. Dokumentasjonen er påbudt.

Samsvarserklæring er en dokumentasjon som viser at et elektrisk anlegg er utført i samsvar med forskriftenes krav.

Les mer her.

Gode råd om elektrisk anlegg

Det er kun virksomheter som er registrert i DSBs sentrale register som har lovlig adgang til å utføre og vedlikeholde elektriske anlegg. Som ikke-faglært har du likevel lov til å gjøre mindre arbeider.

Eier/bruker av elektriske anlegg og elektrisk utstyr har selv ansvaret for at dette til enhver tid er forskriftsmessig, og at det brukes i samsvar med produsentens anvisninger. Forsøk imidlertid ikke å opptre som hobbyelektriker. Det kan være både farlig og kostbart. De mest graverende feilene som Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) avdekker, er oftest resultat av slike «kostnadsbesparende” løsninger. Det er kun virksomheter som er registrert i DSBs sentrale register over virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg, som har lovlig adgang til å utføre og vedlikeholde elektriske anlegg.

Hva kan en ufaglært gjøre i egen bolig? Les mer her.

Det er viktig å ha noen elvettsregler når det gjelder elektriske apparater i en bolig.

Spesielt er dette viktig for å unngå branntilløp. Husk at du kun har lov til å foreta enkelte elektriske tilkoplinger på eget utstyr. I de fleste sammenhenger er det lurt å benytte elektrofagfolk til elektriske installasjoner i egen bolig.

 • Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom hvor det er løse husdyr.
 • Tørk ikke tøy på elektriske ovner.
 • Slå av kokeplater etter bruk. Er du glemsom, anskaff tidsbryter.
 • Monter rikelig med stikkontakter. Løse dobbeltekontakter og andre provisoriske løsninger går på sikkerheten løs.
 • Ikke utfør arbeid selv som krever elektrofagfolk.
 • Bruk aldri sterkere pærer enn lampen er beregnet for.
 • Trekk støpslet til termostatstyrte elektriske apparater ut av stikkontakten når de ikke er i bruk.
 • Er sikringer, koblingsbokser, støpsel eller brytere unormalt varme, kan det tyde på overbelastning. Ta kontakt med installatør.
 • Gammelt elektrisk utstyr kastes. (NB! El-utstyr er spesialavfall.)

Les mer om egenkontroll av bolig her.

Alle elektriske apparater som koples til strømnettet utgjør en viss fare. Feil bruk og dårlig vedlikehold av elektriske apparater er blant de vanligste årsakene til boligbranner. Her er noen gode generelle råd for bruk av elektriske artikler.

CE-merket – Hvis du er i tvil – be forretningen vise at produktet er produsert og dokumentert etter gjeldende EU-krav, som også gjelder i Norge.

Stand-by – Slå av alle elektriske apparater helt når de ikke er i bruk. Unngå å la apparatene stå i «stand-by».

Termostatstyrte apparater – Mange apparater er utstyrt med termostat. Det kan være kaffetraktere, vannkokere, strykejern, hårfønere og lignende. Går termostaten i stykker, kan temperaturen på kort tid øke og forårsake brann. Trekk derfor alltid ut støpselet på termostatstyrte elektriske apparater når de ikke er i bruk.

Følg bruksanvisningen – Følg alltid bruksanvisningen for de enkelte elektriske apparatene, både når det gjelder bruk og vedlikehold. Bruk ikke apparater til andre ting enn de er tiltenkt. Forsøk deg heller ikke som «hobbyreparatør» – overlat reparasjoner til fagfolk.

 • Vær sikker på at elektrisk utstyr er i forskriftsmessig stand. Kast gammelt elektrisk utstyr og slitte ledninger.
 • Husk å slå av kokeplater. Trekk ut kontakten av kaffetrakter/strykejern når disse ikke er i bruk. Slå av TV-en med hovedbryteren, ikke bare med fjernkontrollen. Evt trekk ut pluggen hvis det ikke er en hovedbryter på apparatet.
 • Varmgang i ledninger og elektriske apparater er et sterkt signal om brannfare.
 • Ikke bruk sterkere lyskilder i lampene enn det som er merket på produktet. Lampeskjermer som endrer farge, er et tegn på for høy wattstyrke på lampen.
 • Belast ikke den enkelte stikkontakt med for mange apparater.
 • La elektriker gjøre elektrikerjobben. Er bryter eller stikkontakt varm, bør du ringe elektriker for at han kan vurdere om bryteren eller kontakten må skiftes ut.
 • Deponering – Apparater kan deponeres i container hos en elektroforhandler eller på et avfallsanlegg.

Du må regne med utgifter til elektriker når du skal kjøpe ladbar bil. Det gir trygg lading, kan gi mer fart i ladingen og ikke minst unngå jordfeilproblemer og brann.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler på-vegg-lader (Mode 3) med spesialtilpasset Type-2 kontakt for lading av elbiler. Utstyret består av en egen ladeboks som er fastmontert på veggen og en kontakt som er bygget for å tåle høy belastning over lengre tid. Hjemme i garasjen brukes det vanligvis en fastmontert kabel som plugges i bilen.

Les mer om sikker lading av elbil.

Boligkjøp

Hvis du har kjøpt, eller skal kjøpe hus eller leilighet, er det viktig å sjekke om det foreligger et pålegg om utbedring av det elektriske anlegget.

Hvis det foreligger et slikt pålegg, er dette en heftelse og et ansvar som følger med på kjøpet hvis du ikke passer på.

Det lokale eltilsyn foretar kontroll av det elektriske anlegget etter en risikovurdering. Hvis det blir funnet feil eller mangler på anlegget, skrives det ut en tilstandsrapport sammen med et pålegg om utbedring. Hvis dette pålegget av forskjellige årsaker ikke blir utført før boligen skal selges, følger denne heftelsen over på den nye eieren. Be derfor eiendomsmegleren sjekke om det foreligger heftelser på det elektriske anlegget. Det kan lønne seg.

Tips til deg som skal på visning.

Regelverk.

Boligkjøp

Hvis du har kjøpt, eller skal kjøpe hus eller leilighet, er det viktig å sjekke om det foreligger et pålegg om utbedring av det elektriske anlegget.

Hvis det foreligger et slikt pålegg, er dette en heftelse og et ansvar som følger med på kjøpet hvis du ikke passer på.

Det lokale eltilsyn foretar kontroll av det elektriske anlegget etter en risikovurdering. Hvis det blir funnet feil eller mangler på anlegget, skrives det ut en tilstandsrapport sammen med et pålegg om utbedring. Hvis dette pålegget av forskjellige årsaker ikke blir utført før boligen skal selges, følger denne heftelsen over på den nye eieren. Be derfor eiendomsmegleren sjekke om det foreligger heftelser på det elektriske anlegget. Det kan lønne seg.

Tips til deg som skal på visning.

Regelverk.

Tilsyn med virksomheter

Myndighetene har satt krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt at det skal utarbeides et system for internkontroll (IK-system) for den elektriske installasjonen.

En levende internkontroll vil være et godt verktøy for å identifisere feil, og sette i gang tiltak for å utbedre feilen. Det lokale eltilsyn (DLE) har en pålagt oppgave å kontrollere virksomhetenes internkontrollsystem. Dette gjøres ved å kontrollere virksomhetenes etterlevelse av HMS-forskriften, spesielt med henblikk på eiers plikt til å sørge for ettersyn, vedlikehold og reparasjon av det elektriske anlegget.

HMS-forskriften er et verktøy til å fremme bedre helse, miljø og sikkerhet i en virksomhet. HMS-arbeidet skal ved dokumenterte tiltak sikre at virksomheten drives i samsvar med de lover og forskrifter som gjelder for virksomheten. Det skal angi hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det, og hvordan det skal gjøres. Virksomhetens ansvarlige skal jevnlig følge opp, vurdere og eventuelt endre system for HMS-arbeidet.

Hovedinnholdet i «Forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten» (internkontrollforskriften) er at alle virksomheter skal ha dokumenterte systemer og rutiner som viser hva de gjør, for å etterleve kravene i lover og forskrifter.

Disse aktivitetene utgjør til sammen virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid). Deler av aktivitetene skal kunne dokumenteres skriftlig overfor tilsynsmyndighetene.

Forskriften om HMS-arbeid gjelder for alle typer virksomheter som for eksempel fabrikker, organisasjoner, butikker, kontorer, andelslag, gårdsbruk, leger og helseinstitusjoner.

Formålet med HMS-forskriften er å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skade eller ulykke ved at elektriske installasjoner og apparater er i orden.

Ta kontakt med Det lokale Eltilsyn på Notodden ved Everket AS på telefon 35 02 50 50.

Les mer her.

Tilsyn med virksomheter

Myndighetene har satt krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt at det skal utarbeides et system for internkontroll (IK-system) for den elektriske installasjonen.

En levende internkontroll vil være et godt verktøy for å identifisere feil, og sette i gang tiltak for å utbedre feilen. Det lokale eltilsyn (DLE) har en pålagt oppgave å kontrollere virksomhetenes internkontrollsystem. Dette gjøres ved å kontrollere virksomhetenes etterlevelse av HMS-forskriften, spesielt med henblikk på eiers plikt til å sørge for ettersyn, vedlikehold og reparasjon av det elektriske anlegget.

HMS-forskriften er et verktøy til å fremme bedre helse, miljø og sikkerhet i en virksomhet. HMS-arbeidet skal ved dokumenterte tiltak sikre at virksomheten drives i samsvar med de lover og forskrifter som gjelder for virksomheten. Det skal angi hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det, og hvordan det skal gjøres. Virksomhetens ansvarlige skal jevnlig følge opp, vurdere og eventuelt endre system for HMS-arbeidet.

Hovedinnholdet i «Forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten» (internkontrollforskriften) er at alle virksomheter skal ha dokumenterte systemer og rutiner som viser hva de gjør, for å etterleve kravene i lover og forskrifter.

Disse aktivitetene utgjør til sammen virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid). Deler av aktivitetene skal kunne dokumenteres skriftlig overfor tilsynsmyndighetene.

Forskriften om HMS-arbeid gjelder for alle typer virksomheter som for eksempel fabrikker, organisasjoner, butikker, kontorer, andelslag, gårdsbruk, leger og helseinstitusjoner.

Formålet med HMS-forskriften er å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skade eller ulykke ved at elektriske installasjoner og apparater er i orden.

Ta kontakt med Det lokale Eltilsyn på Notodden ved Everket AS på telefon 35 02 50 50.

Les mer her.

Kontakt DLE – Det Lokale Eltilsyn

Rune Skagemo

Tilsynsingeniør

Telefon: 35 02 50 50
E-post: rs@everket-notodden.no

Roger Paulsen

Tilsynsingeniør

Telefon: 35 02 50 50
E-post: rp@everket-notodden.no

Kontakt DLE – Det Lokale Eltilsyn

Rune Skagemo

Tilsynsingeniør

Telefon: 35 05 50 50
E-post: rs@everket-notodden.no

Roger Paulsen

Tilsynsingeniør

Telefon: 35 05 50 50
E-post: rp@everket-notodden.no

Hopp rett ned til innholdet